Fyzio-English‎ > ‎

Flexibility Secrets

přidáno: 31. 5. 2011 1:29, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 2. 6. 2011 1:01 ]

Flexibility Secrets

Flexible body; who doesn't wanna have! There are definitely some tricks to get a flexible body. Read this article to get the flexibility secrets.
Flexibility Secrets
Are we not awestruck when we see gymnastics or watch martial arts? We always utter with a gaping mouth, 'What a flexible body!' and 'how could he perform such moves with sheer swiftness?'...Well, getting a perfect flexible body is not an overnight affair. A couch potato cannot be agile in a day. To make your body flexible, you need to understand your body first. The secret behind a flexible body is regular exercise and practice. If you really wish to get a perfectly flexible body, you must know the flexibility secrets. So read the following content to open the keys to success, one after another.

Why do We Need Flexible Body

Flexible body is attractive, accepted. But why do we need to keep our body flexible? You must know, that people who are into regular exercise live longer than people who lead a sluggish and sedentary life. Definitely they have some flexibility secrets for better longevity. Check out the flexibility secrets and positive aspects of flexible body.
  • Regular exercise realigns the skeleton. It keeps muscles flexible and decompresses joints.
  • It improves fluid circulation in the body and enables uniform distribution of body's energy.
  • It reorganizes the body and makes bones strong.
  • A flexible body is also immune to diseases with better resistivity.
Secrets to Flexibility

Be it dancers performing flawlessly or swimmers streamlining water gracefully, their movements are awe-inspiring. Tremendous practice with dedication and patience are hallmarks of a flexible body. Gaining flexibility is like a quest for diamonds. Initially it can be rigorous, but with consistent efforts, you shall soon reap the fruits. You might be keen to know how to become flexible.

First and foremost thing is, you must renounce your sedentary lifestyle. If you are too bogged down under work pressure, then please donate some hours for yourself and your body. Start with simple stretching of legs and arms to keep your body agile. Twist your body in between breaks and make some swift movements with your legs. Read more about flexibility workouts and flexibility exercises.

For women, it is of utmost importance to keep your body flexible to avoid old age problems like arthritis and osteoporosis. Take out some time for yourself for mild freehand exercises. Do regular body stretching to keep your body fit. Freehand exercises and yoga are beneficial for women. Outdoor games like swimming, basketball, are extremely helpful. Jogging and walking keep leg muscles flexible. Read more on how to improve flexibility.

Along with flexibility, you also need to strengthen your body. Engage yourself in weight training sessions under a trainer to make your muscles tough and strong. Cycling and jumping, also keep your muscles flexible. Dynamic stretching are more beneficial than static stretching exercises. However, if you have long working hours, you can always perform static stretching exercises at intervals. You might like to get some more ideas on stretching exercises for flexibility and flexibility stretching routine.

School goers should actively participate in dance classes, gymnastics, Taekwondo, karate and martial arts, if possible. These activities, if practiced regularly, keeps you fit and your body becomes extremely flexible. These arts are flexibility secrets for your favorite heroes. Read more on flexibility training benefits.

Once you have known the physical activities that let you stay flexible, start concentrating on your diet. Your diet should be low in calories, so that you do not get a heavy feel after consumption. Include plenty of water, vegetables and fruits in diet. Avoid carbohydrates and fast foods as much as possible, instead supplement with proteins and fibers. A healthy diet accentuates your body in gaining flexibility.

You cannot explore flexibility at one shot. Plan a routine workout session and practice regularly. You can always take help from fitness trainers to get a better know-how. If you have any inspirational icon, get to know the flexibility secrets behind his success. For the common mass, it's wise to start slow with regular exercise or engage yourself into sportive activities, to keep your body flexible for long term. Stay flexible!

Tajemství flexibility

Pružné tělo; kdo by ho nechtěl mít! Určitě existují nějaké triky jak získat pružné tělo. Přečtěte si tento článek a poznáte některá tajemství flexibility.
Flexibility SecretsNezhrozíte se, když sledujete gymnastiku nebo bojová umění ? Já to vždy sleduji s otevřenou pusou, 'Tak ohebné tělo!' a 'jak může ty pohyby předvádět tak čistě a hbitě?'...Tedy, takhle perfektně ohebné tělo nezískáte přes noc. Televizní maniak nemůže být hbitý během jediného dne. Aby vaše tělo bylo ohebné, musíte ho nejdříve pochopit. Za tajemstvím pružného těla stojí pravidelné cvičení a trénink. Jestli opravdu chcete mít perfektně ohebné tělo, musíte znát tajemství flexibility. Přečtěte si tedy následující text a postupně odkryjte cestu k úspěchu.

Proč potřebujeme mít pružné tělo

Pružné tělo je atraktivní, obecně přijímané. Ale proč potřebujeme udržet naše tělo ohebné? Měli byste vědět, že lidé, kteří pravidelně cvičí, žijí déle než lidé, kteří vedou lenivý a sedavý způsob života. Ti určitě znají některá z tajemství flexibility pro dlouhověkost . Zde jsou některá tajemství a pozitivní aspekty pružného těla.
  • Pravidelné cvičení pomáhá znovu srovnat kostru těla. Udržuje svaly pružné a snižuje tlak na kloubní spoje.
  • Zlepšuje cirkulaci tělních tekutin a umožňuje rovnoměrnou distribuci tělesné energie.
  • Přetváří tělo a zesiluje kosti.
  • Pružné tělo je také více odolné vůči nemocem.

Tajemství jak být ohebný

Ať už jde o dokonalé tanečnice nebo plavkyně s grácií usměrňující vodu, jejich pohyby vzbuzují úctu. Obrovská dřina spolu s odhodláním a trpělivostí jsou charakteristické pro pružné tělo. Získání flexibility je jako honba za diamanty. Zpočátku to bývá kruté, ale s důsledným úsilím brzy sklízíte plody své práce. Mohlo by vás zajímat jak se stát ohebným.

V prvé řadě je potřeba vzdát se sedavého způsobu života. Pokud jste příliš pod pracovním tlakem, pak se snažte darovat pár hodin pouze sobě a svému tělu. Začněte s jednoduchým protažením nohou a rukou abyste udrželi vaše tělo hbité. Stočte své tělo mezi přestávkami a udělejte pár svižných pohybů nohou. Přečtěte si více o tréninku na pružnost a jednotlivých cvicích.

Pro ženy je nanejvíc důležité udržet své tělo pružné, aby se vyhnuly problémům spojeným se stárnutím jako je artritida a osteoporóza. Vyhraďte si nějaký čas pro sebe a začněte s lehkým cvičením bez použití náčiní. Provádějte pravidelně strečink abyste se udržely fit. Prostná cvičení a jóga jsou pro ženy blahodárné. Venkovní sporty jako plavání, basketbal jsou také velmi prospěšné. Běhání a chůze udržují svaly nohou pružné. Přečtěte si zde více o tom, jak zlepšit pružnost vašeho těla.

Spolu s pružností potřebujete také posílit vaše tělo. Zapojte se do cvičení s využitím činek pod vedením instruktora aby vaše svaly byly pevné a silné. Jízda na kole a skákání rovněž udrží vaše svaly pružné. Dynamický strečink je více přínosný nežli statické protahovací cviky. Nicméně pokud máte dlouhou pracovní dobu můžete alespoň provádět statické protahování v pravidelných intervalech. Možná se vám bude hodit pár dalších nápadů na protahovací cviky a sérii strečinku pro ohebnost těla.

Studenti by se měli pokud možno aktivně účastnit lekcí tance, gymnastiky, taekwonda, karate nebo jiných bojových umění. Tyto aktivity, pokud se provádějí pravidelně, vás udržují fit a vaše tělo se stane extrémně ohebným. Tyto dovednosti jsou tajemstvím ohebnosti  vašich oblíbených hrdinů. Přečtěte si více o výhodách cvičení na ohebnost.

Jakmile se sžijete s fyzickými aktivitami, které vás udrží pružnými, začněte se soustředit na vaší stravu. Měla by být nízkokalorická, aby vás příliš nezatěžovala, když ji sníte. Začleňte do vaší stravy také hodně vody, zeleniny a ovoce. Vyhněte se pokud možno uhlohydrátům a stravě z rychlého občerstvení, místo toho zahrňte do stravy bílkoviny a vlákninu. Zdravá strava podpoří vaše tělo při nabývání flexibility .

Nemůžete obsáhnout flexibilitu na jediný pokus. Naplánujte si rutinní cvičební sestavu a provozujte ji pravidelně. Vždycky můžete přijmout pomoc od fitness trenérů a získat cenné rady. Pokud máte nějaký idol, který vás inspiruje, pokuste se pochopit tajemství jeho pružnosti, které se skrývá za jeho úspěchy. Pro běžnou skupinu lidí je rozumné začít pomalu s pravidelným cvičením anebo se zúčastnit sportovních aktivit a udržet tak své tělo pružné po dlouhou dobu. Zůstaňte flexibilní!
Comments