Zdroje


Vybíráme z dostupných ODBORNÝCH TEXTŮ.
Některé zdroje sdílíme jen mezi sebou.

Máš tip na informační zdroj? 
Pošli nám odkaz nebo fulltext a získej výhody aktivního Fyzioterapeuta*czZprávy a odborně-popularizační 
články
z veřejných médií v samostatné sekciNejnovější příspěvky

 • LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TRAUMATICKÉM PORANĚNÍ PÁTEŘE Autor : Petra Kadlčíková Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2010 Abstrakt : Bakalářská práce se zabývá problematikou traumatického poranění páteře. Teoretická část práce zahrnuje anatomii a traumatologii páteře, základní postupy a techniky léčebné rehabilitace a moţnosti léčby v rámci komplexní rehabilitace při poranění v oblasti bederní páteře. Praktická část popisuje průběh rehabilitace pacientky se zlomeninou bederního obratle. Klíčová slova : poranění páteře, bederní páteř, rehabilitace, škola zad Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/258812/lf_b/bakalarka.pdf (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)  
  Přidáno v 16. 2. 2015 0:08, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI TUMORU CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY Autor : Lucie Fridrichová Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta Abstrakt : Tato bakalářská práce popisuje kancerogenní postiţení centrální nervové soustavy. Obecná část se zabývá anatomií CNS, vznikem nádorového onemocnění, popisuji zde jednotlivé typy nádorů CNS a jejich diagnostiku, léčbu a prevenci. Ve speciální části se zabývám moţnostmi léčebné rehabilitace u pacientů diagnózou tumoru CNS. V kazuistice pak uvádím konkrétní plán léčebné rehabilitace u pacienta po operaci makroadenomu hypofýzy. Klíčová slova : centrální nervová soustava, nádor, rehabilitace, léčebná tělesná výchova Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/326234/lf_b/definitivni_bakalarka.pdf (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 
  Přidáno v 16. 2. 2015 0:08, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • ZMĚNY IZOMETRICKÉ SÍLY MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS PO TÝDENNÍ REHABILITACI PO ARTROPLASTICE KOLENNÍHO KLOUBU U MUŽŮ Autor : Bc. Milan Kos Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta 2010 Abstrakt : Diplomová práce se zabývá svalovou sílou a metodami jejího měření. Obsahuje výsledky získané ze statistického šetření ve vybraném souboru pacientů – mužů. Izometrická svalová síla musculus quadriceps femoris byla měřena před a po týdenním rehabilitačním programu u mužů po artroplastice kolenního kloubu a bylo prokázáno její zvýšení. Klíčová slova : dynamometrie – gonarthrosa – izometrie – kinezioterapie – rehabilitace – síla – sval – totální endoprotéza – výzkum – zlepšení Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/342744/lf_m/Diplomova_prace.pdf(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 13. 10. 2014 2:16, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U PERIFÉRNÍCH PARÉZ Autor : Lenka Červenková Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta Abstrakt : Bakalářská práce se s ohledem na kazuistiku zabývá problematikou léčebně rehabilitačních postupů u periferních paréz na končetinách, v tomto případě na končetinách dolních. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První je obrazem přehledu teoretických poznatků a obsahuje jednak část obecnou představující ucelené anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky z neurologie a část speciální, která popisuje diagnostiku, komplexní léčebnou rehabilitaci, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a nakonec návrh plánu ucelené rehabilitace. Druhá část se věnuje konkrétnímu případu pacienta s periferní lézí n. peroneus profundus a nástinu jeho rehabilitačního plánu. Klíčová slova : periferní nerv, periferní paréza, nervus peroneus profundus, rehabilitace Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/176849/lf_b/Bakalarska ...
  Přidáno v 29. 5. 2014 2:06, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ – REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ÚRAZECH BÉRCE, HLEZNA A NOHY Autor : Markéta Moravcová Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta  Abstrakt : Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úrazů v oblasti bérce, hlezna a nohy. Obsahuje teoretickou část, ve které jsou zmíněny i metodické postupy léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Praktická část zahrnuje rehabilitaci pacienta po trimalleolární zlomenině. Klíčová slova : rehabilitace, poranění kotníku, nácvik rovnováhy, typy chůze Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/165979/lf_b/finalni_verze.pdf (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 
  Přidáno v 22. 11. 2014 8:54, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Léčebná rehabilitace jako prevence plicních komplikací ve spolupráci zdravotní sestry a fyzioterapeuta Autor : Bc. Tereza Šimonová  Vydáno : Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií  Abstrakt : V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie dýchacího systému. Dále zde uvádím přehled nejčastěji vyskytujících se plicních komplikací. Také se zabývám problematikou léčebné rehabilitace, především metodami respirační fyzioterapie. V praktické části zpracovávám data, která jsem získala metodou dotazníku. Zajímalo mě, jak probíhá spolupráce mezi zdravotní sestrou a fyzioterapeutem a zda délka praxe a vzdělání má vliv na množství informací o rehabilitaci.  Klíčová slova : Rehabilitace, plicní komplikace, respirační fyzioterapie, anatomie a fyziologie, dýchací systém Zdroj textu v celém znění : http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39295/1/SimonovaT_LecebnaRehabilitace_KH_2011.pdf (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 
  Přidáno v 29. 5. 2014 1:44, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Fyzioterapie při léčbě chronické bolesti Autor : Denisa Vaňková Vydáno : JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Abstrakt : Cílem v teoretické části této práce bylo zaměřit se z pohledu fyzioterapeuta na nejčastější příčiny chronické bolesti, a to vertebrogenní etiologie, rozbor základních příčin VAS, zpracovat aktuální informace k diagnostickým, terapeutickým a preventivním postupům u VAS. Cílem v praktické části práce bylo na podkladě kazuistik zjistit, zda–li fyzioterapeutická léčba uleví pacientovi od bolesti. Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu, případová studie. Výzkum byl proveden v Rehabilitačním centru Malvazinky a v Medicentru na Chodově. Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Tyto diagnózy byly stanoveny ošetřujícím lékařem probandů. Klíčová slova : Bolest, Fyzioterapie, Páteř, Vertebrogenní algický syndrom Zdroj textu ...
  Přidáno v 17. 1. 2014 1:30, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÁ STIMULACE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (OVLIVNĚNÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A KVALITY ŽIVOTA) Autor : Bc. Hana Bartůšková Vydáno : Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Abstrakt : Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv nízkofrekvenční elektrostimulace (NFES) svalstva dolních končetin (DK) na variabilitu srdeční frekvence (VSF) a kvalitu života u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Výzkumu se zúčastnilo 9 pacientů funkční třídy NYHA III a IV. Po dobu 8 týdnů byla prováděna 2krát denně NFES extenzorů obou DK. Po ukončení studie bylo zjištěno statisticky významné zvýšení parametrů HF (High Frequency) a TP (Total Power) VSF (p<0,05), což lze považovat za projev snížení negativních následků zvýšené aktivity sympatiku. V případě hodnocení vybraných parametrů kvality života u pacientů dotazník Activities of Daily Living) byla zaznamenána pouze tendence ke zlepšení, avšak tyto výsledky nebyly statisticky ...
  Přidáno v 18. 11. 2013 4:29, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ – REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U SYNDROMU HYPERMOBILITY Autor : Ing. Kristýna Hrnčířová Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Abstrakt : Bakalářská práce se zabývá problematikou hypermobilního syndromu. Teoretická část práce obsahuje všeobecné informace o hypermobilním syndromu, jeho etiologii, klinických projevech, patogenezi, diagnostických postupech a prognóze. Speciální část je zaměřena na jednotlivé sloţky komplexní rehabilitace a moţnosti terapie pacientů s hypermobilním syndromem. V kazuistice je popsán případ konkrétního pacienta a jeho rehabilitační plán. Klíčová slova : hypermobilní syndrom, hypermobilita, propriocepce, systémové postiţení pojivové tkáně, kloubní instabilita, rehabilitace Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/142497/lf_b_b1/BAKALARKA-KONECNA_VERZE.pdf(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 30. 9. 2013 5:22, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • REHABILITACE PACIENTŮ NA DOLÉČOVACÍCH LŮŽKÁCH PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ: KOMBINACE FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE Autor : Bc. Lenka Jiříková  Vydáno : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Brno, 2010  Abstrakt : Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením řízené rehabilitační léčby u pacientů po cévní mozkové příhodě. Vyšetřili jsme 48 pacientů před a po dokončené rehabilitační a ergoterapeutické léčbě. Práce hodnotila změny funkční míry nezávislosti pomocí jednotlivých kvalit testu funkční míry nezávislosti FIM mezi muži a ženami.Klíčová slova : Cévní mozková příhoda, FIM-Test funkční míry nezávislosti, fyzioterapie, ergoterapieZdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 18. 12. 2013 3:35, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Rehabilitace po artroskopických náhradách předního zkříženého vazu Autor : D. SMÉKAL, R. KALINA, J. URBAN  Vydáno : Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Olomouc  Abstrakt : Ruptura předního zkříženého vazu (PZV) je jedním z nejčastějších poranění vazivového aparátu kolenního kloubu. Ruptura PZV má negativní vliv na stabilitukolenního kloubu a v řadě případů je třeba přistoupit k operačnímu řešení (náhradě) poškozeného vazu. Častými technikami, které se používají pro řešení vzniklé instability, je použití štěpu z hamstringů nebo ze střední třetiny lig. patellae. V recentní české odborné literatuře je otázka volby operačních technik řešena mnoha autory, stejně jako otázka použití.  Klíčová slova : rehabilitace, ACL rekonstrukce  Zdroj textu v celém znění :  http://www.achot.cz/(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 27. 5. 2013 7:36, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice předního křížového vazu Autor : Martin Kučera  Vydáno : MASARYKOVA UNIVERZITA, Fakulta sportovních studií, Katedra kineziologie Abstrakt : Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poranění kolenního kloubu a následnou fyzioterapií po plastice předního křížového vazu. S poraněním předního zkříženého vazu se setkáváme stále  častěji. Je to způsobeno hlavně nárůstem zájmu o kontaktní sporty jako je fotbal, hokej, basketbal, házená  a další. U těchto sportů dochází k poranění předního zkříženého vazu velice často.Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/259469/fsps_b/Bakalarska_prace__Kucera_Martin.pdf(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 23. 1. 2013 2:22, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Autor : Lenka DVOŘÁKOVÁ Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Abstrakt : Bakalářská práce pojednává o problematice revmatických nemocí se zaměřením na revmatoidní artritidu a morbus Bechtěrev. Tato práce je rozdělena na část věnovanou přehledu teoretických poznatků a na část s kazuistikou. Přehled teoretických poznatků se dělí na část obecnou a speciální. Obecná část se soustředí na podrobnější popis problematiky obou nemocí. Speciální část je zaměřena na základní rehabilitační postupy u uvedených revmatických nemocí. V kazuistice zmiňuji rehabilitační postup u pacientky s revmatoidní artritidou. Klíčová slova : revmatologie, revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, fyzioterapie Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/259669/lf_b/Bakalarka_s_obsahem.pdf(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 29. 11. 2012 1:51, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U DUCHENNEOVY SVALOVÉ DYSTROFIE Autor : Jana Nentvichová Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Abstrakt : Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dětí a mladistvých, trpících onemocněním zvaném Duchenneova svalová dystrofie. V obecné části je uvedena definice onemocnění, etiologie, anatomie kosterních svalů a jejich degenerace, průběh onemocnění, možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Speciální část se zabývá terapeutickými postupy, které se uplatňují v rámci komplexní rehabilitace Duchenneovy svalové dystrofie.Kazuistika obsahuje údaje o konkrétním nemocném jedinci s Duchenneovou svalovou dystrofií, jeho vyšetření a návrh specifických rehabilitačních postupů při léčbě.Klíčová slova : Duchenneova svalová dystrofie, dystrofin, degenerace kosterního svalového vlákna, fyzioterapieZdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/323442/lf_b/Duchenneova_svalova_dystrofie.pdf(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu
  Přidáno v 22. 10. 2012 2:59, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • MOŽNOSTI REHABILITACE DÝCHÁNÍ PŘI PARÉZE BRÁNICE Autor : Markéta Šindelová Vydáno : Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Abstrakt : Práce se zabývá problematikou parézy bránice a současnými metodami rehabilitace dýchání u jedinců s touto poruchou.  Cílem práce je poskytnout přehled  aktuálních poznatků týkajících se  problematiky parézy bránice a moţností její  rehabilitace s cílem zlepšení kvality ţivota. Při práci byla po sběru dat vyuţita především metoda sekundární analýzy. Práce uvádí  také  kazuistiku 48letého muţe s parézou bránice.  Vhodnou rehabilitací dýchání u jedinců s parézou bránice lze posílit výkon zdravých dýchacích svalů a takto zlepšit podmínky pro úpravu funkce celého respiračního aparátu. Fyzioterapie tak zastává významnou pozici i u jedinců s parézou bránice a je svými specifickými postupy schopna pozitivně ovlivňovat zdravotní stav nemocného. Klíčová slova : paréza bránice, respirační ...
  Přidáno v 16. 2. 2015 0:09, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Autor : Mgr. Jalovecká Barbora, Mgr. Doležalová Radka, Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., Mgr. Hana Bubníková Vydáno : MU FSpS Brno Abstrakt : Balanční cvičení provozovaná na základě racionálního řízení a plánování tréninku sportovce mohou představovat prostředek rozvoje dvou spolu úzce souvisejících pohybových schopností. Jedná se o schopnosti silové a koordinační. Pozitivní efekt balančních cvičení tak může směřovat do roviny rozvoje statické i dynamické síly (reaktivní, vytrvalostní, rychlá) a rovnováhy či orientace v prostoru, respektive kinesteticko-diferenciační schopnosti.  Klíčová slova : basketbal – volejbal – lední hokej- sportovní gymnastika- trénink – balanční cvičení – efekt - příklady Zdroj textu v celém znění : http://www.dolezalova-fyzioterapie.cz/bossu.pdf (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
  Přidáno v 8. 8. 2012 2:03, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Léčebně-rehabilitační plán a postup u vertebrogenních poruch v oblasti LS páteře Autor : Michaela Baštýřová Vydáno :  Masarykova univerzita Lékařská fakulta Abstrakt : Tato bakalářská práce popisuje problematiku a léčbu poruch v oblasti lumbosakrální páteře v oborufyzioterapie. Obecná část zahrnuje stavbu páteře, její kineziologii, možné poruchy funkce, jejich projevy, vyšetření a farmakologickou léčbu. Speciální část obsahuje popis komplexní léčebné rehabilitace. Práci zakončuje kazuistika pacienta s vertebrogenní poruchou, jeho vyšetření a provedení rehabilitační léčby. Klíčová slova : lumbosakrální páteř, vertebrogenní poruchy, léčebná tělesná výchova, škola zad Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz (dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)(zdroj obrázku : www.nybackpain.com)
  Přidáno v 16. 2. 2015 0:10, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Vydáno : Univerzita Palackého v Olomouci Obsah : . SOUČASNÉ  TRENDY  NEUROREHABILITACE,  KOMPENZAČNÍ  A ADAPTAČNÍ MECHANISMY U NEMOCNÝCH PO CMP, PRINCIPY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY, MORFOGENETICKÁ VARIABILITA RAMENE A JEJÍ KLINICKÉ KONSEKVENCE, ONTOGENETICKÝ VÝVOJ A JEHO VÝZNAM V ETIOPATOGENEZI RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU, PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM VOJTOVY REFLEXNÍ LOKOMOCE U PACIENTŮ S PROBLEMATIKOU DOLNÍ ČÁSTI ZAD, ALTERNATIVNÍ POHLED NA PŮVOD A POVAHU MOTORICKÝCH VZORŮ, VÝZNAM ASPEKCE PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉHO SYSTÉMU,  VIZUALIZACE MAXIMÁLNÍ VOLNÍ SVALOVÉ KONTRAKCE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A KONTRAKCE PŘI POVRCHOVÉ PARAKOKCYGEÁLNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACI POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉHO ZÁZNAMU, MORFOLOGIE SPOLEČNÉ INZERCE M. DIAPHRAGMA A M. TRANSVERSUS ABDOMINIS V INTERKOSTÁLNÍCH PROSTORECH,  INTERVENČNÍ REHABILITACE – VYUŽITÍ THIXOTROPNÍCH VLASTNOSTÍ TKÁNÍ,  MULTISENSORICKÉ REAKCE NA PODNĚTY VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ ...
  Přidáno v 4. 8. 2012 0:30, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Nové trendy v kardiovaskulární rehabilitaci Autor : SIEGELOVÁ, J. Vydáno : Katedra fyzioterapie LF MU, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně Abstrakt : Fyzická aktivita správně indikovaná, pravidelně prováděná a kontrolovaná, je nezbytnou součástí léčby i rehabilitace nemocných s kardiologickým onemocněním a s postižením funkce levé komory srdeční. V zájmu dosažení optimální účinnosti a bezpečnosti tělesné zátěže je nutné při jejím doporučení zajistit diferencovaný přístup k její preskripci u pacientů s různým stupněm funkčního poškození dle doporučení Evropské kardiologické společnosti. Přitom je nutné dodržet řadu podmínek, k nimž patří především stanovení funkční klasifikace pacientů používané v praxi, jako je NYHA, AMA, Goldman, Weber. Klíčová slova : kardiovaskulární rehabilitace, bezpečnost tréninku, trénink pacientů s kardiovaskulárnímonemocněním a diabetem, trénink pacientů s kardiovaskulárním onemocněním ...
  Přidáno v 18. 4. 2011 5:32, autor: Redakce Fyzioterapeuti
 • Jóga a její význam ve fyzioterapii Autor :  Ing. Milan Sudický Vydáno : JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Abstrakt : Současný životní styl vyznačující se poklesem pohybové aktivity, asymetrickým přetěžováním pohybového aparátu a zvýšenou psychickou zátěží vede ke stálému nárůst degenerativních, civilizačních a psychosomatických onemocnění. Při léčbě mnoha z těchto problémů by se mohly s úspěchem používat techniky jógy.  Jóga přináší komplexní pohled na zdraví  člověka. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Jóga se dnes vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotnických zařízeních, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech. Klíčová slova : Jóga, postura, vegetativní nervový systém Zdroj textu v celém znění : http://theses.cz/ (zdroj obrázků : www.jogaweb.cz)
  Přidáno v 7. 2. 2011 0:35, autor: Redakce Fyzioterapeuti
Zobrazení příspěvků 1 - 20 z 37 Zobrazit více »
Podřízené stránky (1): Vše
Comments